34 353 92 82
602 869 996
42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

Realizacje

2015 rok

„Przebudowa ciągu dróg gminnych Koziegłowy Wylągi nr 595022S i Siedlec Duży ul. Słoneczna nr 595021S”
Wartość zadania 2 083 999,75zł. Termin realizacji do 18.09.2015r. Bitum Sp.zoo w Lipiu.

„Rozbudowa ulicy owocowej w Radomsku w km 0+610 do km 0+971”
Wartość zadania 589 818,43zł. Termin realizacji do 05.10.2015r. Urząd Miasta Radomska.

„Przebudowa ciągów pieszych w Al. Wolności i ul. Jana III Sobieskiego w Częstochowie w celu dostosowania do ruchu rowerowego”.
Wartość zadania 732 781,93zł. Termin realizacji do 16.06.2015r. MZDiT Częstochowa.

„Przebudowa ul. Krańcowej I i II etap, Torowej oraz Makuszyńskiego w Radomsku”.
Wartość zadania 499 385,96zł. Termin realizacji do 20.11.2015r. Urząd Miasta Radomsko.

„Remont nawierzchni placu nr 3 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach”
Wartość zadania 511 875,14 zł. Termin realizacji do 10.11.2015r. Gmina Kłomnice.

„Rozbudowa grogi gminnej w miejscowości Eligiów”
Wartość zadania 241 575,10 zł. Termin realizacji do 31.08.2015r. Gmina Sulmierzyce.

„Remont ciągu dróg gminnych: ul. Powstańców Śląskich i Ogrodowej wraz wyznaczeniem mini ronda na skrzyżowaniu ulic: ogrodowej, Krakowskiej i Warszawskiej w Otmuchowie”.
Wartość zadania 335 378,32 zł. Termin realizacji do 15.09.2015r. Gmina Otmuchów

„Przebudowa ulicy lotosu i 170mb ul. Przyjemnej w Częstochowie”.
Wartość zadania 224 010,76 zł. Termin realizacji do 31.08.2015r. MZDiT Częstochowa

„Przebudowa ulicy Białoszewskiego i Ossolińskiego w Częstochowie”
Wartość zadania 434 239,55 zł. Termin realizacji 11.11.2015r. MZDiT Częstochowa.

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3463D w miejscowości Lipienica w km 0+000 do 1+900”
Wartość zadania 1 477 781,04 zł. Termin realizacji do 17.11.2015r. Starostwo powiatowe w Kamiennej Górze.

„Remont drogi powiatowej nr 2039S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500”.
Wartość zadania 2 215 765,81 zł. Termin realizacji do 30.09.2015r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

„Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbisko – Ligota Dolna na odcinku Izbisko – Otmice”.
Wartość zadania 3 436 032,13 zł. Termin realizacji do 04.09.2015r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego w Strzelcach Opolskich.

„Remont dróg powiatowych w Gminie Pilchowice”
Wartość zadania 594 922,43 zł. Termin realizacji do 20.11.2015r. Gmina Pilchowice

„Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Sołectwach Kuźnia Nieborowska i Nieborowice”
Wartość zadania 678 094,12 zł. Termin realizacji do 23.07.2015r. Gmina Pilchowice.

„Budowa ulicy Małopolskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
Wartość zadania 6 141 794,90 zł. Termin realizacji do 17.12.2015r. MZDiT Częstochowa.

„Wymiana nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 46 na odc. Pakosławice – Siedzina od km 66+231 do km 67+871 Klasa drogi GP”
Wartość zadania 830 493,24 zł. Termin realizacji do 04.09.2015r. GDDKiA w Nysie.

„Budowa lub przebudowa dróg (remont dróg istniejących) wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego, w formule zaprojektuj i wybuduj 3 zadanie”.
Wartość zadania 2 907 258,75 zł. Termin realizacji do 12.06.2015r. Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

– … oraz wiele innych budów.

2014 rok

„Uzbrojenie strefy aktywizacji gospodarczej w Gminie Pyskowice poprzez budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Wartość zadania 2 797 373,33 zł. Termin realizacji do 30.09.2014r. Urząd miejski w Pyskowicach.

„Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Lublińcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia ulicznego”
Wartość zadania 1 156 874,93 zł. Termin realizacji do 30.09.2014r. Urząd miejski w Lublińcu.

„Budowę drogi gminnej Cadów – Orzechów odcinek o długości 1492,54 mb.”
Wartość zadania 537 622,45 zł. Termin realizacji do 29.08.2014r. Gmina Kobiele Wielkie.

„Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Traugutta w Zawierciu wraz z odwodnieniem”.
Wartość zadania 392 165,19 zł. Termin realizacji 29.10.2014r. Urząd miejski w Zawierciu.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 2013S popów – Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 – 2+353”
Wartość zadania 1 141 534,45 zł. Termin realizacji 03.11.2014r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku.

„Przebudowa drogi Gminnej nr 680005 S od km 0+900 do km 1+830 Antolka – Ogorzelnik”
Wartość zadania 589 676,60 zł. Termin realizacji 28.11.2014r. Gmina Niegowa

„Rozbudowa ul. Witkiewicza w ramach zadania – Rozbudowa Placu Orląt Lwowskich oraz ulic Iłłakowiczówny, Witkiewicza i Ossowskiego w Częstochowie”.
Wartość zadania 373 841,18 zł. Termin realizacji do 29.08.2014r. MZDiT Częstochowa.

„Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców Śląskich w Boronowie oraz ulic przyległych”
Wartość zadania 1 726 834,05 zł. Termin realizacji 30.11.2014r. Urząd gminy Boronów.

„Budowa Przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej”
Wartość zadania 6 071 189,44 zł. Termin realizacji do 19.11.2014r. MZDiT Częstochowa

„Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarowice w sąsiedztwie MPL Katowice – Pyrzowice”.
Wartość zadania 4 072 450,62 zł. Termin realizacji do 29.05.2014r. Gmina Ożarowice.

„Wykonanie drogi tymczasowej do obiektu Castorama w Częstochowie, pomiędzy ulicami Warszawską i Jaskrowską”.
Wartość zadania 329 640 zł. Termin realizacji do 06.06.2014r. Castim Sp.zo.o. Warszawa

– … oraz wiele innych budów.

2013 rok
„Budowa uzbrojenia i infrastruktury drogowej dla obszaru po Stoczni Gdynia S.A. przy ul. Czechosłowackiej nr 3 w Gdyni”
Wartość zadania 2 458 006,56 zł. Termin realizacji do 23.10.2013r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elgrunt, 81-571 Gdynia.

„Przebudowa skrzyżowania Alei Wyzwolenia i ul. Fieldorfa-Nila w Częstochowie”.
Wartość zadania 360 140,36zł. Termin realizacji do 20.12.2013r. MZDiT Częstochowa.

„Utwardzenie kwater i dróg wewnętrznych na terenie szkółki „Sowin” Nadleśnictwo Gidle II etap”.
Wartość zadania 549 278,09zł. Termin realizacji do 15.12.2013r. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle.

„Przebudowa ul. Focha na odcinku od ul. Śląskiej do Alei Wolności w Częstochowie”.
Wartość zadania 499 771,13 zł. Termin realizacji do 12.11.2013r. MZDiT Częstochowa.

„Przebudowa nawierzchni Alei Wolności na odcinku od ul. Waszyngtona do ul. Sobieskiego w Częstochowie”.
Wartość zadania 1 191 375,61zł. Termin realizacji do 30.09.2013r. MZDiT Częstochowa.

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Świerklaniec dla ochrony wód powierzchniowych zbiornika wody pitnej jeziora świerklanieckiego etap ulicy laskowicka w nowym Chechle”.
Wartość zadania 3 104 316,20zł. Termin realizacji 22.11.2013r. Wójt Gminy Świerklaniec.

„Budowa ul. Botanicznej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie”.
Wartość zadania 1 162 261,67zł. Termin realizacji 30.09.2013r. MZDiT Częstochowa.

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Ślęzanach ul. Czołowa, Gmina Lelów”.
Wartość zadania 490 179,07zł. Termin realizacji 22.11.2013r. Gmina Lelów.

„Przebudowa drogi gminnej ulicy Reymonta w Radomsku ( na odcinku od ulicy Kolejowej do skrzyżowania z ulicą T. Kościuszki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rewitalizacji terenu przydworcowego”.
Wartość zadana 2 185 412,08zł. Termin realizacji do kwietnia 2013r. Urząd miasta Radomsko.

„Remont placu rozładunkowego przy magazynie surowców na rzecz Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”.
Wartość zadania 296 081,91zł. Termin realizacji do 15.03.2015r. Huta Cynku „ Miasteczko Śląskie”.

– … oraz wiele innych budów.

2012 rok

„Budowa ulicy Jana III Sobieskiego w Pyskowicach – etap II i uzbrojenie działek na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wieczorka w Pyskowicach”
Wartość zadania 471 509,11zł. Termin realizacji 25.10.2012r. Urząd Miejski w Pyskowice.

„Przebudowa nawierzchni ul. Piaskowej w Lublińcu wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Droniowickiej”.
Wartość zadania 514 012,46zł. Termin realizacji do 23.04.2012r. Urząd Miejski w Lublińcu.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zaprojektowanie i budowę połączenia drogowego pomiędzy ulicami M.C Skłodowskiej i Lisowicką w Lublińcu wraz z budową kanału deszczowego”.
Wartość zadania 1 996 500,00zł. Termin realizacji do 11.09.2012r. Urząd Miejski w Lublińcu.

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polnej w m. Grodziec”.
Wartość zadania 336 415,20zł. Termin realizacji do 31.08.2012r. Gmina Ozimek.

„Remont nawierzchni bitumicznych”.
Wartość zadania 169 944,48zł. Termin realizacji do 30.10.2012r. Urząd Miasta Poręba.

„Odtworzenie nawierzchni bitumicznej po budowie kanału deszczowego o gr.5 cm”.
Wartość zadania 307 594,25zł. Termin realizacji do 19.09.2012r. SITA POŁUDNIE Sp. Z o.o. w Częstochowie.

„Przebudowa ul. Sabinowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Gerwazego”.
Wartość zadania 590 410,36zł. Termin realizacji 15.11.2012r. MZDiT Częstochowa.

„Przebudowa ul. Równoległej na odcinku od DK-1 do Al. Niepodległości”.
Wartość zadania 496 591,77zł. Termin realizacji do 15.11.2012r. MZDiT Częstochowa.

„Odbudowa nawierzchni w miejscowości Koszęcin – ul. Boronowska i ul. Wojska Polskiego”.
Wartość zadania 225 837,04zł. Termin realizacji do 16.10.2012r. P.U.H.P. AKWA, Żarki

– … oraz wiele innych budów.

2011 rok

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bąki”
Wartość zadania 517 455,12zł. Termin realizacji do 13.04.2011r. Urząd miejski w Dobrodzieniu.

„Przebudowa – odbudowa drogi powiatowej nr 1016S granica powiatu – Mzurów – Niegowa 3+400 do km 4+900 etap II, oraz drogi powiatowej nr 1015S Mzurów – Dąbrowno – granica powiatu od km 2+250 do km 4+000 rtap II”.
Wartość zadania 505 772,07zł. Termin realizacji do 30.11.2011r. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.

„Remont drogi powiatowej nr 3900E – ul. Częstochowska w pławnie na odcinku 395m”.
Wartość zadania 159 713.82zł. Termin realizacji do 04.04.2011r. Powiat Radomszczański.

„Przebudowa drogi powiatowej S2011 – ul. Zjednoczenia w Ciasnej”.
Wartość zadania 3 240 210,44zł. Termin realizacji do 17.10.2011r. Gmina Ciasna.

– oraz wiele innych budów.

Zadania były również też realizowana we wcześniejszych latach tj. od 1997 roku.

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców Śląskich w Boronowie oraz ulic przyległych:

Budowa Przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej – Częstochowa:

Przebudowa nawierzchni asfaltowej:

Wyburzenia budynków:

Domax przy pracy: